FAQ

Frequently asked questions - ofte stillede spørgsmål.

Her finder du det meste, af den information, du leder efter.

Det er fx også her, du finder en række af de blanketter, som du måske skal bruge i forbindelse med dit studie. Gå alfabetisk frem, og find den blanket, du søger.

A

Adresse: Tjek din adresse i Ludusweb

Aflysninger: Aflysninger og ændringer kan ses i Ludusweb

B

Barsel: Læs om, hvordan du søger SU under barsel her. Derudover er det vigtigt, at du, inden du går på barsel, meddeler studievejledningen om du ønsker, at være studieaktiv eller ej under din barsel.

Bøger: Her på skolen bruger vi læringsplatforme og e-bogsmaterialer. Læs mere her

Billeder: Du kan melde dig til at blive en af skolens modeller og få taget billeder af en professionel fotograf. Hold øje med opslag på Edulife. Læs om KBH SYDs regner for foto og video under IT-regler og adfærd

C

Classroom: Det er en del af skolen digitale læringsplatform. Din lærer giver dig adgang til dig Classroom, når undervisningen går i gang. Hvis du er e-learningselev, vil du derfor først kunne få adgang umiddelbart før din lærer starter den online undervisning. Der kan gå op til 24 timer fra din lærer har inviteret dig ind i Classroom, til du har adgang.

Computer: Hvis du har akutte IT-problemer kan du finde hjælp her: Skole-login. AVU-elever kan I særlige tilfælde få mulighed for at låne en computer af skolen. Læs mere her.

D

Dispensation fra eksamensreglerne: Du kan søge om dispensation for eksamensreglerne, hvis du har et handicap, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig (for eks. en læge). Læs mere under Vejledning

Dokumentation for studieaktivitet. Skal dit boligselskab, udlændingestyrelsen m.fl. have en bekræftelse på, at du er studieaktiv på KBH SYD, så kan du anmode om dokumentation.
Gå til blanket "dokumentation for studieaktivitet".

Dokumentupload til vejledningen. Hvis du skal dele personfølsomme dokumenter med vejlederne, skal du uploade dem her, og ikke sende dem på e-mail. Når du uploader via denne blanket sikrer vi, at dine dokumenter bliver behandlet GDPR-sikket.

Gå til blanket "upload af personfølsomme dokumenter"

Dejlig: Alle vores elever er dejlige!

Dimission: Årets gladeste dag, hvor alle skolens studenter får eksamensbeviser udleveret. Læs mere her

E

Eksamen: Al praktisk information omkring afholdelsen af eksamen finder du her under eksamen

EP: For at få en hel HF på HF-enkeltfag skal du lave et ”Eksamensprojekt (EP)”.

E-learning: E-learning er enkeltfagsundervisning via internettet. Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med eksamen.

Elevatornøgle: Du skal have en lægelig grund til at få udleveret en elevatornøgle til elevatoren på Hvidovre, da elevatorerne er meget små og ikke har kapacitet nok til alle bygningens elever og personale. Du kan selvfølgelig frit bruge trapperne. Du skal vedlægge en lægeerklæring samt depositum på 500 kr, når du ansøger om elevatornøglen. Hvis du kun midlertidigt har brug for en elevatornøgle - måske fordi du pga. en ulykke eller sygdom ikke kan bruge trappen i en periode - skal du aflevere din nøgle tilbage, når du igen kan bruge trapperne. Perioden skal fremgå af din dokumentation (lægeerklæring). Hvis du ikke afleverer din nøgle tilbage, når din sygdomsperiode er slut, vil det resultere i en advarsel. Det er altså vigtigt, at du afleverer elevatornøglen tilbage, når du er færdig med at bruge den. Du kan selvfølgelig frit bruge trapperne. Det er sundt med en trappe-tur til 3. sal. Du kan søge om at få en elevatornøgle her via Gå til blanket "søg om elevatornøgle".
Elevatoren på Amager Strand kan du frit benytte uden nøgle.

Elevrådet: Du kan melde dig ind i Elevrådet og/eller Festudvalg. Der er elevråd på begge afdelinger. Elevrådet har repræsentanter i bestyrelsen og er med til at planlægge de sociale arrangementer. Læs mere om elevrådet her

Edulife: Skolens intranet. Det er vigtigt at logge på Edulife hver dag og se opdateringer fra skolen. Find det her.

F

Fravær: Du skal være studieaktiv for at kunne gå på skolen. Lærerne registrerer elevernes fremmøde til hver undervisningsgang, også om du er kommet til tiden og er blevet til undervisningen er slut.
Husk dit fravær må aldrig overskride 20 %, så hold dit fravær under det.
Hvis du har spørgsmål til dit fravær, skal du snakke med din lærer.
Vil du vide hvad TL og ML betyder, så hop ned til "T" og "M" her i FAQ'en

Fester: Festerne bliver arrangeret af skolens elevtråd og/eller festudvalg. Du kan melde dig ind, hvis du vil være med.

Feriekalender: Se skolens feriekalender her.

G

Glemte ting og sager: Finder vi glemte ting og sager vil vi opbevare dem en vis periode. Spørg i servicecenteret/receptionerne.

Google: KBH SYD er en google-skole. Det betyder, at vi anvender Google For Education i undervisningen. Du logger på her. Er du i tvivl om login, læs mere her.

I

Informationer: Alle er forpligtet til selv at holde øje med relevante informationer via Edulife og Ludus. Tjek begge platforme hver dag.

K

Kantine: På Hvidovre-afdelingen er der kantine på 1. sal. På Amager-afdelingen er der en café i stuen.

Karakterer og beviser: Du får dit eksamensbevis udleveret til dimissionen. Hvis du ikke er til stede kan du hente det på skolen i et par dage efter. Hvis du er enkeltfagselev, skal du huske at lukke dit bevis inden dimissionen. Læs mere her.

Klager over prøver og eksamen: Klager skal være skriftlige og præcisere og begrunde klagepunkterne. Læs mere her.

L

Læse- og staveproblemer: Har du svært ved at læse og skrive? I løbet af året kan du blive testet af læsevejledere, og vi vil efter behov tilbyde dig læsetræning. Der er særlig hjælp til ordblinde. Kontakt en ordblindevejleder.

LudusWeb: I LudusWeb kan du se de hold, du er tilmeldt, og du kan se dit skema. Du kan ændre dit mobilnummer og din mail - så det altid er opdateret, husk det! Læs mere her

Lokaleplan: Du finder lokaleplaner på skolens hjemmeside.

Login: Få hjælp til login her

M

Mentor: Skolens mentorkorps består af elever og lærere, der kan hjælpe dig som f.eks. har svært ved at strukturere din dag eller som har brug for en at tale om særlige udfordringer i hverdagen. Et mentorforløb består af 4-6 samtaler. Hvis du gerne vil have en mentor, så snak med din lærer om det.

ML: ML i % viser hvad du ender med i fravær, hvis du kommer til alle timer fra nu og til faget slutter. TL er tilbudte lektioner. Den viser hvor mange af de afholdte lektioner du har været til. Den må ikke overstige 20 %

N

Netværk: Det trådløse netværk (WIFI) hedder: KBHSYD. Log på med den kode, du har fået på sms, da du startede på skolen. 

O

Officepakke: Outlook / Office 365. Link: login.microsoftonline.com. Find logininfo her

Ordblind: Skolen tilbyder ordblindeundervisning. Vil du gerne testes for ordblindhed, så kontakt en ordblindevejleder.

P

Print: Du har mulighed for at printe. Link: print.kbhsyd.dk.
Printerne hedder noget med A (printere på Amager) eller H (printere i Hvidovre) og så et lokalenummer eller etage-angivelse. Navnene på printerne står også på selve printerne.

Parkering: Der er parkeringsmuligheder ved begge skoleafdelinger.

Psykologhjælp: Skolen har tilknyttet psykologen Camilla. Hvis du har brug for et psykologforløb, så tal med din lærer om det.
Hvis du har brug for yderligere hjælp, så samarbejder skolen med ung-til-ung-rådgivningen Headspace og misbrugsrådgivningen KABS.

R

Rygning: Der er røg- og tobaksfri skoletid på KBH SYD. Læs mere her.

Refusion: Find links og info om refusion af deltagerbetaling på. Læs mere her.

Regler: Følg altid skolens studie- og ordensregler så er du sikker på at du ikke kommer i uføre.

S

Sommerferien: Find info om skolens åbningstider i sommerferien. Læs mere her

SPS: Står for Special Pædagogisk Støtte, og er til dig, der har en eller anden form for funktionsnedsættelse. Læs mere her

SSO: Elever, som tager en hel HF, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, der bedømmes af lærer og censor. Læs mere her

Studiekort: Du finder "MEA" My Education App i Apple Store og Google Play. Her kan du vælge skolen og indtaste dit brugernavn til skolen (det brugernavn, du bruger til at logge på skolens wifi) og den adgangskode, du har fået på sms, da du startede. Du får altså ikke noget plastikkort, men skal blot vise dit studiekort via mobilen.

Studiecafé: Hop til opslaget om "lektiehjælp" under "L"

Studenterhue: Det er eleverne selv, der står for hueopmåling og for at bestille studenterhuer. Ofte er det elevrådets hueudvalg, der koordinerer. Du er velkommen til selv at melde dig til hueudvalget. Kontakt elevrådene her

SU: Du skal selv ansøge om SU på www.su.dk. Kontakt skolens SU-vejleder og find svar på dine spørgsmål om SU her

Syg til eksamen: Hvis du bliver syg til din eksamen skal du følge proceduren her under "Syg til eksamen"

Sygemelding til undervisning: Skriv til din lærer i Ludus og fortæl, at du er syg. Det er nemlig vigtigt, at du går i dialog med din lærer om dit fravær pga sygdom, så din lærer kender til din situation. 
 
Er du elev på den 2-årige HF og har et sygdomsforløb, der varer mere end 3 uger, skal du aftale nærmere med dine lærere og særligt din klasselærer herom. 
 
Er du kursist på enten HF enkeltfag og AVU, og forventer du at din sygdom varer mere end 3 uger, kan du ansøge om dispensation for studieaktivitet, altså en fuldtidssygemelding for resten af semestret. 
Ved ansøgning om fuldtidssygemelding vurderes din ansøgning af vejledningen ud fra følgende kriterier:
1.    Din studieaktivitet i det indeværende semester. Du skal have været studieaktiv i semestret for at blive sygemeldt. 
2.    Dit uddannelsesforløb på skolen, herunder om du tidligere har været sygemeldt. Hvis du har været sygemeldt i forrige semester, kan vi som udgangspunkt ikke godkende din fuldtidssygemelding. 
3.    Din indsendte lægeerklæring. Lægelig dokumentation er for eksempel en lægeerklæring fra din praktiserende læge eller speciallæge. Det skal være skriftligt og datostemplet, og der skal fremgå en forventet sygdomsperiode af mindst 3 ugers varighed fra din ansøgningsdato. Du skal selv betale for din lægeerklæring.
Du er ikke fuldtidssygemeldt før din ansøgning er godkendt, og du har modtaget brev i eboks om det. 
Du ansøger om fuldtidssygemelding som kursist Klik her  

Tilmelding: Du bliver tilmeldt hold/klasser i vejledningen eller via skolens webshop

Tilbagebetaling: Hvis du afslutter en hel HF med enkeltfag, kan du få deltagerbetalingen for dine fag tilbage, hvis du består fagene. Det gælder også, hvis du afslutter og består alle fag i en pakke (for eks. en pædagogpakke, dog undtaget politipakken). Gem dine kvitteringer!

TL: TL er tilbudte lektioner. Den viser hvor mange af de afholdte lektioner, du har været til. Den må ikke overstige 20 %. ML i % viser hvad du ender med i fravær, hvis du kommer til alle timer fra nu og til faget slutter.
Hvis du har mere end 20 % TL, får du en skriftlig advarsel, og de følgende 14 dage skal du komme til hver eneste lektion. Formår du ikke at nedbringe dit fravær markant, bliver du udmeldt.

Trivsel: Hvis du ikke trives på skolen, så tag en snak med dine lærere. Vi har mange tilbud som kan hjælpe dig med at trives. Det samme gælder, hvis du har konflikter med dine klassekammerater. Hiv fat i din lærere.

U

Uddannelsesvalg: I løbet af året får vi besøg af vejledere fra Studievalg København, som kommer rundt og fortæller om videregående uddannelse. Hold øje med EduLife

Ungdomskort: Du kan få ungdomskort hvis du er SU-berettiget. Du kan bestille ungdomskort på Ungdomskort.dk her

V

Vejledningen: Er du i tvivl, om hvilke niveauer og fag, du skal læse? Så snak med vejledningen. De kan også hjælpe, hvis du har behov for ekstra hjælp, har brug for at snakke om dit fravær, eller gerne vil sikre dig, at du har de rigtige kvalifikationer til at søge videre uddannelse.

Vognkørsel: I arrangerer selv vognkørsel sammen med jeres klasse. Enkeltfags-studenter, der gerne vil køre vogn kan enten arrangere det selv eller evt. kontakte elevrådet og høre om de kan være behjælpelig.

Wifi: Find login info her

;