Studie- og ordensregler

Find HF & VUC København Syds studie- og ordensregler her

Studie- ordensregler på KBH SYD

Fokus på faglighed

København Syd HF & VUC er en voksenuddannelsesinstitution med fokus på faglighed, den enkelte kursists udbytte af undervisningen og de studerendes gennemførelse af uddannelsesforløbene.

Kursister/elever ved KBH SYD er voksne mennesker, der deltager ansvarsbevidst og aktivt i undervisningen af egen fri vilje med et mål for deres uddannelsesforløb.

Studie- ordensreglerne medvirker til at opfylde uddannelsernes formål og er et bidrag til at vi bevarer et godt studiemiljø. Studie- ordensreglerne omfatter alle kursister/elever, til fremmødeundervisning såvel som på elearning, på HF & VUC København Syd indenfor alle uddannelser; Hf-enkeltfag, den 2-årige HF, AVU, FVU og OBU.

København Syds ledelse har det overordnede ansvar for, at al aktivitet på uddannelsesinstitutionen foregår i overensstemmelse med studie- ordensreglerne. Desuden har ledelsen ansvaret for arbejdsmiljøet og studiemiljøet for både medarbejdere og kursister/elever.

Vær studieaktiv – så lærer du mest

Studieaktivitet, dvs. både tilstedeværelse og aflevering af skriftlige opgaver. Ved online undervisning følges uddannelsesplanen, og studieaktiviteten registreres af læreren. Alle former for fravær registreres af læreren, uanset årsag.

Studieaktivitet indbefatter, at:

 • Du møder til den undervisning, du er tilmeldt, dette gælder også online undervisning
 • Du møder til tiden såvel ved undervisningens start som efter pauserne
 • Du deltager fagligt aktivt i timerne og har for­beredt dig
 • Du afleverer alle skriftlige opgaver til tiden
 • Du selv sørger for at få fat på eventu­elt udleveret eller online tilgængeligt, undervisningsmateriale og sætter dig ind i det udleverede ma­teriale
 • Du holder dig ajour med dine afleveringer i skolens systemer; Ludus og /eller classroom
 • Du deltager i ekskursioner og andre arrangementer i undervisningstiden
 • Du fungerer fagligt i forhold til det ni­veau, du går på i alle fag
 • Du er forpligtet til at kende KBH SYDs it-regler og -adfærd og at overholde dem. Du skal følge din undervisers anvisninger, fx ved brugen af PC og mobiltelefon i undervisningen. Du må ikke foretage lyd- eller billedoptagelser af kursister/elever, undervisere eller øvrigt personale uden deres samtykke. Det kræver yderligere samtykke at kunne dele optagelser.
 • Er bekendt med, at skolen ikke tillader plagiat
 • Du selv sørger for at holde dig ajour med holdets studieplan/afleveringsplan
 • Du følger altid personalets anvisninger
 • Du kan følge med i undervis­ningen på det niveau, du går på
 • Du meddeler længerevarende sygdom til uddannelsesinstitutionen og afle­verer lægelig dokumentation.

Dit fravær og fremmøde vil blive registreret i skolens administrationssystem LudusWeb, hvor du også selv kan følge med og skrive bemærkninger ind, hvis der er gode grunde til dit fravær.

Alle former for fravær registreres af læreren, uanset årsag. Manglende studieaktivitet medfører SU stop

Er du syg en længere periode kan du søge om dispensation fra studieaktivitet. Du kan blive bedt om at aflevere en egentlig lægeerklæring. Du skal ved fravær og sygdom give besked inden undervisningens start i LudusWeb. Ved længerevarende sygdom skal du kontakte vejledningen og ved længerevarende sygdom kan du forvente maksimum at modtage SU i 5 måneder.

Konsekvenser ved utilstrækkelig studieaktivitet

Formål
På KBH SYD anser vi fremmøde og studieaktivitet som vigtige kilder til gennemførelse af studiet, og til at du får din eksamen med et godt resultat. Med fremmøde og studieaktivitet mener vi at du møder frem til din undervisning og at du deltager aktivt. Derfor har vi fokus på studieaktivitet og at hjælpe dig gennem fagene. 

Hvem følger fravær og studieaktivitet

Underviserne vurderer løbende dit fravær og studieaktivitet. For meget fravær, utilstrækkelig studieaktivitet eller overtrædelse af studie- og ordensregler vil få konsekvenser for dig. I samarbejde med vejledere, og i sidste ende skolens ledelse, vurderes sanktionen. Det vil altid være en individuel vurdering. Du kan forvente, at det kan medføre konsekvenser.

Nederst står regler, der gælder på alle uddannelserne.

På HF-enkeltfag, FVU og AVU gælder følgende regler 
På AVU, FVU og Hf-enkeltfag fremgår fraværet af vores studieadministrative systemer (LudusWeb eller ved afleveringer i Classroom). Hvis du når op på 20% fravær, kan følgende ske. Sagen vurderes blandt andet ud fra undervisernes faglige evalueringer af dit niveau. Du kan forvente, at det medfører:

 • En skriftlig varsling i din eboks
 • Det forventes, at du går i dialog med din underviser om, hvordan du hurtigst muligt kan forbedre din studieaktivitet.
 • Hvis studieaktiviteten ikke forbedres markant i løbet af 14 dage, kan det medføre en udmelding fra faget og dermed ophører retten til SU, hvis du ikke overholder rettigheden til at modtage SU.

På E-learning gælder følgende regler
På E-learning fremgår fraværet af vores studieadministrative systemer ved afleveringer i Classroom. På E-learning vil fravær og studieaktivitet, eller mangel på aktivitet, vurderes ud fra afleveringer og aktiviteter i forløbenes milepæle. Ved manglende afleveringer kan nedenstående studieaktivitetsprocedure igangsættes, og sagen vurderes blandt andet ud fra undervisernes faglige evalueringer af dit niveau. 

 • En skriftlig varsling i din eboks
 • Det forventes, at du går i dialog med din underviser om, hvordan du hurtigst muligt kan forbedre din studieaktivitet.
 • Hvis studieaktiviteten ikke forbedres markant i løbet af 14 dage, kan det medføre en udmelding fra faget og dermed ophører retten til SU, hvis du ikke overholder rettigheden til at modtage SU.
 • I naturfagene kemi, biologi, fysik, geografi og krea-faget design og arkitektur er obligatorisk fremmøde, hvor der er krav om 100% fremmøde.
 • Hvis man har gennemført et sådan kursus før, kan man få godkendt en dispensation. 

For HF2-elever gælder følgende regler:
På den 2-årige HF er der fremmødepligt. Fraværet fremgår af vores studieadministrative system, LudusWeb. Hvis du når op på 10% i samlet fravær, vil klasseteamet, i samarbejde med vejledningen, igangsætte en indsats med henblik på at nedbringe dit fravær. Her kan man få en skriftlig advarsel, hvis du ikke formår at nedbringe dit fravær og dette vil kunne få konsekvenser for dine muligheder for at kunne fortsætte på din uddannelse. 

På den 2-årige HF vil man sædvanligvis ikke kunne fortsætte på forløbet, hvis man har for meget fravær på den samlede uddannelse. Du kan forvente, at det medfører:

 • En skriftlig varsling i din e-Boks
 • Det forventes, at du går i dialog med din underviser om, hvordan du hurtigst muligt kan forbedre din studieaktivitet. Du er forpligtet til at deltage i forløb, f.eks. gruppeforløb, som har til hensigt at understøtte at fremmødet forbedres.  
 • Hvis studieaktiviteten ikke forbedres markant i løbet af 14 dage, kan det medføre udmeldelse fra uddannelsen. 

På den 2-årige HF kan et karaktergennemsnit under 2, som er opnået i eksaminer ved afslutningen af 1. år, få konsekvenser for oprykning.

Gældende for alle elever og kursister
Øvrige forhold, som også registreres som manglende studieaktivitet, er brud på studie- og ordensregler. Her gælder følgende sanktioner:

 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i en periode op til 10 dage - udelukkelsen registreres som fravær
 • Udelukkelse fra undervisningen resten af undervisningsperioden og henvisning til at gå til eksamen som selvstuderende
 • Udmeldelse og/eller bortvisning, (som ved HF2) kan i særlige tilfælde finde sted uden forudgående skriftlig advarsel.
 • Manglende deltagelse i undervisningen 

Samvær og respekt i et sundt studiemiljø

Dialogen og samværet på HF & VUC København Syd tager afsæt i åbenhed, ligeværd, ligestilling og respekt for det enkelte menneske.

For at sikre et godt studiemiljø og at alle kursister/elever og medarbejdere har det godt med at være her, så er der en række regler for orden, god opførsel og samvær som skal overholdes:

 • Du tager hensyn til og viser respekt for andre mennesker, fx ved at undlade forstyrrende adfærd
 • Du optræder demokratisk og uden fordomme
 • Du hverken i ord eller adfærd er forstyrrende, krænkende, truende eller voldelig
 • Du udviser respekt i samarbejdet med andre på tværs af køn, kultur og etnicitet
 • Du rydder op efter dig selv
 • Du slukker for mobiltelefonen og lægger den i tasken i timerne
 • Du medvirker til den gode tone i din online undervisning og på skolens digitale platforme og bidrager positivt til gennemførelsen af undervisningen
 • Du har ikke tildækket ansigt. Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt
 • Skolen respekterer princippet om religiøs frihed, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag, hvorfor religionsudøvelse ikke skal praktiseres på institutionen

Ovennævnte gælder i skoletiden, både på og udenfor skolen. Samt i din fritid, i det tilfælde at din adfærd har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

Ordensregler

Et godt og velfungerende studiemiljø forudsætter almindelig god opførsel, herunder respekt, accept af forskellighed, rummelighed og ansvarlighed.

Specifikt skal det nævnes, at følgende opførsel ikke er tilladt, kan medføre at man ikke må være på skolen en eller op til ti dage, kan medføre politianmeldelse, komme på straffeattesten og medføre bortvisning og udmeldelse:

 • Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer
 • Fremmøde i påvirket tilstand
 • Vold eller trusler om vold
 • Hærværk mod skoles ejendom, herunder klasselokaler, fællesarealer og møbler
  Kæledyr er ikke tilladt, da nogle elever kan lide af allergi og/eller være bange for dyr
 • Mobning og sexisme
 • Rygning og anden anvendelse af tobaksprodukter
 • Igangsættelse af brandalarmen uden grund
 • Anden ulovlig adfærd

I tilfælde hvor overtrædelse af ovennævnte regler medfører bortvisning fra skolen den pågældende dag og/eller op til 10 skoledages bortvisning registreres dette som fravær.

Forholdsregler ved opdagelse af personfarlige genstande

Hvis du opdager en person med personfarlige genstande (fx våben af nogen art) på skolen, eller får kendskab til en hændelse, der involverer personfarlige genstande, så skal du:

 • Flygt altid – hvis muligt
 • Barrikader – helst i ”sikkert rum”
 • Gem – bag noget skudsikkert
 • Kæmp – for livet
 • Varsling – Ring 112 når du er i sikkerhed, derefter ring til ledelsen

Vær opmærksom i det daglige. Hvis du i det daglige har følt dig utryg med andre kursister/elever, der har opført sig truende eller talt meget om vold, skyderi, våben eller selvmord, beder vi dig henvende dig til din lærer eller anden ansat på skolen. Måske kan du være med til at forhindre, at der sker noget alvorligt.

Læs brandinstruksen grundigt. Opslag findes i undervisningslokaler og fællesrum.

Studie-ordensregler i PDF

;