Billede af elev ved computer

HF E-learning

Vigtige datoer

TILMELDING ER ÅBEN

Tilmelding til HF E-learning foregår enten via webshop eller via vejledningen.

Du kan starte på HF E-learning både i januar og i august.

HF E-learning er en fleksibel uddannelse og for dig, der vil læse HF-fag, men fx har arbejde eller andre forpligtigelser. Du kan også vælge e-learning i kombination med fremmødefag. 

På HF E-learning skal du betale et deltagergebyr for hvert fag, du vælger at tilmelde dig. Gebyrets størrelse varierer afhængigt af det enkelte fag. Hvis du fuldfører en fuld HF-eksamen, har du mulighed for at få pengene tilbage, du har betalt for fagene. 

HF E-learning

HF som e-learning åbner lige så mange døre som almindelig HF-enkeltfag, hvor du modtager undervisning på skolen. 

Læs enkelte HF-fag som e-learning eller tag en hel fagpakke på 2 eller 3 år

HF E-learning har deltagerbetaling. Se pris i skolens webshop.

Læs mere om:
- Betaling og mulighed for refusion
- SU
- karakterforbedring med HF-enkeltfag
- Fag og eksamensform på HF-enkeltfag

Har du spørgsmål?

Kontakt vejledningen

Gå til side om e-learning

Velkommen til E-learning på HF.

Vi byder velkommen på E-learning og fortæller om, hvad det vil sige at være e-learningselev på København Syd.

Hvilke forventninger, der er til dig som elev.

Der er ikke krav om at man skal stille spørgsmål eller have kameraet tændt.

Det er blot en mulighed for at blive klædt godt på til sine fag.

Tirsdag den 20. august kl. 16.00:

https://meet.google.com/myd-stsz-jkm

 

Mulige fag på HF E-learning

Arabisk A

I arabisk A lærer du at tale og forstå standardarabisk igennem undervisning i grammatik, udtale, intonation og oplæsning af bl.a. arabiske skønlitterære tekster.

Om undervisningen:
I faget arabisk på A-niveau lærer du bl.a. at forstå hovedindholdet, når der tales standardarabisk om kendte og almene emner og tilsvarende selv at tale sproget sammenhængende og nogenlunde korrekt. Du lærer også at skrive og oversætte enkle tekster fra dansk til arabisk.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Arabisk B

I arabisk B lærer du at tale og forstå standardarabisk gennem undervisning i grammatik, udtale, intonation og oplæsning af bl.a. enkle, arabiske tekster.

Om undervisningen:
I faget arabisk på B-niveau lærer du at forstå hovedindholdet, når der tales et enkelt standardarabisk om kendte og almene emner og tilsvarende selv at tale et enkelt og forståeligt sprog. Du lærer også at skrive på et enkelt arabisk om en given problemstilling.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Dansk A

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisningen:
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Dansk som andetsprog C

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på sproget og får viden om dansk kultur, både historisk og nutidigt.

Om undervisningen:
I faget dansk som andetsprog på C-niveau lærer du om det danske sprog og arbejder med at udtrykke dig præcist både skriftligt og mundtligt.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Design og arkitektur C

Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation.

Om undervisningen
I faget design på C-niveau vil du få de grundlæggende forudsætninger for at kunne gennemføre en designproces og for at kunne analysere og vurdere design i din omverden.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Engelsk A

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.
Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:
I faget engelsk på A-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Engelsk B

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:
I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Engelsk C

Desuden får du viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:

I faget engelsk på C-niveau lærer du at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner og at læse engelske tekster forståeligt op. Du får herunder et ordforråd, der gøre det muligt at deltage i en samtale på engelsk.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Erhvervsøkonomi C

Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

Om undervisningen:
I faget erhvervsøkonomi på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. Du lærer også om branche- og markedsforhold og ud fra disse at kunne diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Filosofi C

Filosofi dækker over mange områder, og du vil bl.a. få viden om teoretisk og praktisk filosofi og en elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste tidsperioder.

Om undervisningen:
I faget filosofi på C-niveau får du et elementært kendskab til filosofiske problemers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Fysik B

I fysik B lærer du om fysisk tankegang og metode. Du opnår forståelse for udvalgte områder af den klassiske og moderne fysik. Du bliver i stand til at vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Om undervisningen
I faget fysik på B-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for fysikkens verden.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Fysik C

Du får undervisning i vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold og lærer at bruge geofaglige data.

Om undervisningen
I fysik C får du kendskab til og lærer at bruge enkle modeller, som kan forklare forskellige fysiske fænomener. Du bliver i stand til at forstå informaton om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Geografi C

Du får undervisning i vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold og lærer at bruge geofaglige data.

Om undervisningen
I geografi på C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Historie B

Du lærer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europæisk historie og øver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Om undervisningen:
I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Kemi C

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.

Om undervisningen
I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

matematik A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Om undervisningen:
I faget matematik på A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Matematik C

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Om undervisningen:
I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Religion C

Faget giver dig bl.a. viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid, og du vil lære at formulere dig om etiske problemstillinger.

Om undervisningen:
I faget religion på C-niveau lærer du bl.a. at gøre rede for væsentlige sider af kristendommen historisk set men med hovedvægt på nutiden. Desuden for væsentlige sider af yderligere to religioner, hvoraf den ene er islam.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Psykologi C

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder

Om undervisningen
I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Psykologi B

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Om undervisningen
I faget psykologi på B-niveau får du et indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Religion B

Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Om undervisningen
I faget religion på B-niveau lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners vigtigste historiske og nutidige skikkelser.


Læs mere pm faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Retorik C

I retorik C lærer du om kommunikation og bliver bevidst om sprogets funktioner, lige som du styrker dine evner til at indgå i en debat.
Faget er praktisk anlagt, og du får mulighed for at bruge din viden om retorikkens appelformer aktivt i øvelser med dine medstuderende.

Om undervisningen:
I faget retorik på C-niveau lærer du at argumentere for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise. Undervisningen giver dig viden og bevidsthed om sprogets funktioner i forskellige kommunikationssituationer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Samfundsfag C

Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Om undervisningen:
I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Samfundsfag B

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

Om undervisningen
I samfundsfag på B-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af enkle teorier og begreber. Du lærer bl.a. at undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold, samt at sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande.

Læs mere pm faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Billede af elev, der læser science plus
Analysis 2030261 1280

Laboratoriekursus

Det er obligatorisk at deltage i laboratoriekursus i fagene biologi, fysik, geografi og kemi, når du er e-learningkursist.

 

Læs mere her

Billede til video sådan fungerer sps

Sådan kommer du i gang.

Læs mere her

To elever foran Hvidovre-bygningen
Billede af elev fra 2022

HF-enkeltfag

Mange af HF-fagpakker på 2-årig HF kan også læses som HF-enkeltfag. Vælg fx en af disse HF enkeltfagspakker, hvis du ikke nåede at søge optagelse på 2-årig HF inden den koordinerede tilmelding lukkede i marts måned. På HF-enkelfag kan du tilmelde dig lige ind til sommerstart og starte din HF-uddannelse. Find alle pakker på HF-enkeltfag og læs om adgangskravene her.

Gå til HF-enkeltfag

;